Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cílem poskytování služby azylového domu je podpora a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, a to především:

 • převzetí zodpovědnosti za vlastní život a naučit se samostatně řešit svou situaci,
 • odstranění překážek bránících v získání běžného bydlení,
 • vytvoření stabilního rodinného prostředí.


Pro dosažení tohoto cíle uživatelům nabízíme

 • Dočasné ubytování, zpravidla nepřevyšující období 1 roku.
 • Klidné, stabilní a bezpečné prostředí.
 • Podmínky pro zachování rodinných vazeb.
 • Možnost zvyšování jejich právního vědomí, především zlepšení orientace v právech a povinnostech souvisejících s řešením dané tíživé situace a postupným sociálním začleněním.
 • Emoční a sociální podporu.
 • Vedení k postupné minimalizaci závislosti uživatelů na sociálních službách.

 

Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou poskytovány služby AD

Služba je poskytována těmto osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou nebo absencí bydlení:

 • matkám nebo otcům s nezletilými dětmi,
 • matkám nebo otcům se zletilými nezaopatřenými dětmi (studující ve věku 18-26 let),
 • rodičovským párům (manželé, druh, družka) s nezletilými nebo zletilými nezaopatřenými dětmi,
 • dalším osobám, kterým byly nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti svěřeny do péče (opatrovníci, pěstouni),
 • těhotným ženám od 18 let.

 

Služba je poskytována osobám, které:

 • podaly písemnou žádost a splňují podmínky přijetí,
 • nemají možnost bydlení ve vlastním nebo nájemním či podnájemním bytě, pro řešení své situace nemají možnost využít zázemí vlastní rodiny,
 • nemají žádné nebo mají nedostatečné dovednosti v péči o dítě, pro zajištění zdravého vývoje dítěte potřebují pomoc a podporu,
 • nemají nebo mají pouze malé dovednosti při vedení domácnosti a  hospodaření s financemi, jsou zadlužené,
 • mají zájem svoji situaci aktivně řešit,
 • přednostně je služba poskytována osobám s trvalým pobytem na území města Karviná.

 

 Okruh osob, kterým nejsou poskytovány služby AD:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám požadujícím jiný druh služby (AD není schopen zajistit podmínky pro splnění cíle zájemce),
 • osobám, kterým byla předčasně vypovězena poskytovatelem smlouva o poskytování služby z důvodů závažného porušení povinností ze smlouvy vyplývajících, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti,
 • hendikepovaným osobám upoutaným na invalidní vozík (AD není bezbariérový),
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služby na základě vyjádření lékaře,

Služba není poskytnuta při naplnění kapacity AD.