Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cíle azylového domu

 • vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb
 • vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace a k  jejich postupnému začleňování do běžného života
 • podpora přizajišťovánířádné péče uživatelů o děti a domácnost
 • vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb uživatelů
 • zvýšení právního vědomí uživatelů služeb
 • postupná minimalizace závislosti uživatelů na sociálních službách


Cílová skupina

Služby jsou poskytovány (kritéria pro přijetí) níže uvedeným osobám, které jsou v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a to:

 • matkám s nezletilými dětmi nebo se zletilými nezaopatřenými dětmi (studující)
 • otcům s nezletilými dětmi nebo se zletilými nezaopatřenými dětmi
 • jiným osobám, kterým byly děti (nezletilé nebo zletilé nezaopatřené) svěřené do péče
 • rodičovským párům (manželé, druh/družka) s  nezletilými dětmi nebo zletilými nezaopatřenými dětmi
 • těhotným ženám


Služby nejsou poskytovány (kritéria pro nepřijetí):

 • osobám závislým na alkoholu a jiných omamných či psychotropních látkách
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve specializovaném zařízení
 • osobám, které byly v minulosti uživateli soc. služeb AD a na poplatcích za jejich poskytování jim vznikl dluh, který nebyl dosud uhrazen
 • při nedostatku volné kapacity AD