Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Cíle služby sociálního poradenství

 • Zvýšení uživatelova právního vědomí, samostatnosti, znalostí a dovedností tak, aby byl schopen dle svých možností řešit svou nepříznivou sociální situaci, měl informace o svých právech, povinnostech a dokázal správně vyhodnotit důsledky svého jednání.   
 • Uživatel služby, který je schopen řešit běžné záležitosti osobního života – bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení (nákup běžných potřeb, věcí, služeb)
 • Uživatel služby, který umí hospodařit s financemi a nezadlužuje se
 • Uživatel služby, který umí komunikovat
 • Uživatel služby, který je samostatný a sebevědomý


Okruh osob, kterým je služba poskytována

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem životaohroženy
 • Senioři
 • Rodiny s dětmi
 • Osoby bez přístřeší

Věková kategorie

 • Bez omezení věku

Okruh osob, kterým nelze službu poskytnout

 • Zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována
 • Zájemce nemůže službu využít z důvodu komunikačních bariér (sluchové postižení, neznalost českého jazyka na komunikativní úrovni apod. a nezajistil si tlumočníka)
 • Zájemce, který požaduje služby, které odborné sociální služby neposkytuje
 • Se zájemcem byla v posledních 6 kalendářních měsících ukončena spolupráce z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování službyCíle služby terénních programů

 • Předejít sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování prostřednictvím včasného poskytnutí služby.
 • Minimalizovat následky sociálního vyloučení převážně v těchto oblastech: předlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení, závislost na systému sociální ochrany, špatný zdravotní stav.
 • Začlenění do občanské společnosti a navázaní společenských kontaktů.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

 • Osoby žijící na území města Karviné, které jsou zároveň
 • Osoby žijící ve vyloučených komunitách (obyvatelé ubytoven, obyvatelé částí města Karviné s kumulovanými sociálními problémy)
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (zadlužení, závislosti, nestabilní rodinná situace, hrozící ztráta bydlení, obyvatelé ubytoven, špatný zdravotní stav, špatné životní návyky, nedostatek finančních prostředků na živobytí)
 • Etnické menšiny
 • Osoby bez přístřeší

Věková kategorie

 • Bez omezení věku

Osoby, kterým nelze službu poskytnout 

 • Zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována.
 • Zájemce nemůže službu využít z důvodu komunikačních bariér (sluchové, mentální postižení, neznalost českého jazyka na komunikativní úrovni)
 • Zájemce požadující služby, které neposkytujeme.
 • Se zájemcem byla v posledních 6 kalendářních měsících ukončena spolupráce z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování služby.