Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Odborné sociální poradenství


Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou dle §37 zákona o sociálních službách.

Služba je určena lidem, kteří spadají do okruhu osob, kterým je služba poskytována, a kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, pomocí komerčních služeb nebo neví, kam se mohou obrátit. 

S čím Vám můžeme pomoci:

 • Poskytujeme informace o jiných sociálních službách a veřejných institucích
 • Poskytujeme informace o dávkách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, nemocenského a důchodového pojištění, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a pomáháme s vyřizováním těchto dávek. 
 • Zprostředkujeme kontakt na další instituce či organizace (sociální a veřejné)
 • Rady a informace v oblastech: 
  • dluhová problematika a oddlužení (osobní bankrot) 
  • bydlení
  • práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích
  • právní systém a ochrana
  • pracovně právní problematika
  • ochrana spotřebitele
  • soudní řízení apod.
 • Pomáháme při sepsání jednoduchých návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, návrhů na oddlužení, vypisování formulářů
 • Pomáháme při nácviku dovedností (např. telefonování, vystupování, komunikace s úřady, hospodaření s financemi, vyplňování formulářů apod.) 


Jaké služby neposkytujeme

 • Služba odborného sociálního poradenství nenahrazuje služby advokátní kanceláře - (nezastupuje klienta před soudem), není manželskou ani psychologickou poradnou (neřeší vztahovou ani psychologickou stránku věci), neposkytuje komerční daňové ani finanční poradenství.


Jak je služba poskytována

 • Při konzultaci v poradně zájemce o službu odborného sociálního poradenství přiblíží poradci svou situaci a ujasní, čeho chce prostřednictvím poskytování služby dosáhnout – stanoví si cíl spolupráce a uzavře s poradcem ústní smlouvu o poskytnutí sociální služby. Poradce se stává jeho klíčovým pracovníkem a zájemce uživatelem služby.
 • V rámci řešení uživatelova případu poradce uživatele seznámí s příslušnou právní úpravou, která se týká jeho řešené záležitosti, seznámí ho s jeho právy a povinnostmi a společně hledají možná řešení a zvažují jejich positivní i negativní důsledky.   Uživatel sám vybere, které řešení je pro něj nejvhodnější. Poradce jeho rozhodnutí vždy respektuje. Společně naplánují kroky řešení uživatelovy záležitosti. Ty si uživatel plní sám nebo ve spolupráci s poradnou.
 • Úspěšné řešení záležitosti je postavené na aktivní spolupráci uživatele služby, což znamená sdělení přesných a úplných informací a také plnění dohodnutých kroků spolupráce. 
 • Délka jedné konzultace trvá dle potřeby a náročnosti zpravidla 30, maximálně 45 minut, v objednacích hodinách pak 60 minut. V případě potřeby je s uživatelem služby domluvena další konzultace.
 • Uživatel služby může kdykoliv ukončit konzultaci, může změnit téma konzultace nebo určit, který problém chce řešit přednostně. 
 • Pokud uživatel služby není s poskytovanou službou spokojen, nebo chce vyjádřit svůj názor na kvalitu poskytované služby, může toto učinit několika způsoby podat stížnost:
 1. Anonymně – anonymní stížnost může vhodit do schránky důvěry umístěné v prostorách organizace, nebo zaslat poštou vedení organizace na adresu Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město. Uživatel si může rovněž anonymně stěžovat kterémukoliv pracovníkovi organizace, ten stížnost sepíše, opatří razítkem a předá stěžovateli kopii a originál předá vedení organizace. Příjemce stížnosti vždy respektuje přání anonymity. 
 2. Osobně u kteréhokoliv pracovníka organizace, pracovník stížnost vyslechne a písemně zaznamená. Záznam musí obsahovat: jméno a adresu stěžovatele, pokud si to stěžovatel přeje, přednesené skutečnosti, datum, podpis stěžovatele a zaměstnance, který záznam provedl. Kopie záznamu se opatří razítkem organizace a předá stěžovateli. 
 3. Pokud zaměstnanec sepisuje stížnost v terénu ručně, do záznamu uvede, že kopie bude dodatečně předána stěžovateli způsobem, na kterém se s pracovníkem dohodne – osobně nebo poštou na jeho adresu.
 4. Adresně - písemně na adresu organizace, do schránek důvěry, na e-mail kterékoliv služby


Stížnost bude vyřízená neprodleně, nejpozději do 30 dnů. Všechny stížnosti se vyřizují písemně, i když byly podány ústně. Odpověď bude zaslána uživateli na uvedenou adresu nebo v případě anonymní stížnosti bude vyvěšená na nástěnce v sídle střediska na ulici tř. Družby 1210/10, Karviná a veřejně přístupná. Uživatel služby se rovněž může obrátit na zřizovatele a tyto nezávislé instituce:

Zřizovatel:
Magistrát města Karviné
Fryštátská 42/1
733 24 Karviná
Telefon: +420 596 387 111
Fax: +420 596 387 264


Nezávislé instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb

adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
telefon: (+420) 221 921 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon: (+420) 595 622 206

Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
e-mail: podatelna@ochrance.cz
telefon: (+420) 542 542 888

Český helsinský výbor
adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
e-mail: pravni@helcom.cz
telefon: (+420) 220 515 223