Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Podpora služeb sociální prevence 2Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa 

2 Sociální začleňování a boj schudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí aaktivní účast azlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování avyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

1) Podpora vybraných sociálních služeb
2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb
3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

Kontaktní osoby

Mgr. Zuzana Hrouzová, tel. 596 313 839, 724 299 361, email: vedouciAD@socsluzbykarvina.cz
Bc. Veronika Bílá, Tel.: 725 217 133, e-mail: vedouciteren@socsluzbykarvina.cz


Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 342.189.473,52
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 290.861.052,49
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 34.218.947,35
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 17.109.473,68
 

Více informací: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797