Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání

Středisko Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi je jedním ze středisek příspěvkové organizace Sociální služby Karviná. Posláním AD je kromě ubytování poskytování dalších sociálních služeb matkám s dětmi, otcům, rodinám s dětmi příp. těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.


Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících podporu a pomoc jednotlivcům i celým rodinám při řešení jejich problémů a při jejich sociálním začlenění.


Principy

  • respektování práv uživatelů
  • zachování lidské důstojnosti
  • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů, motivace k činnostem, které podporují sociální začlenění
  • pomoc vycházející z individuálních potřeb uživatelů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti
  • aktivní účast uživatelů na řešení jejich problémů
  • týmová spolupráce a jednotný přístupu všech zaměstnanců AD, kteří uživatelům poskytují služby nebo s nimi při výkonu své práce přicházejí do styku
  • trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
  • zachování diskrétnosti a mlčenlivost zaměstnanců AD ve vztahu k uživatelům a údajům o jejich osobě.
  • řídí se etickým kodexem
  • posilují jejich sociální začleňování