Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání služby sociálního poradenství

Služba odborného sociálního poradenství usiluje o to, aby lidé žijící na území města Karviná měli přístup k informacím o službách dostupných v městě Karviná, znali svá práva a povinnosti, uměli vyjádřit své potřeby a dokázali svými silami zvládat nepříznivou sociální situaci a posoudit důsledky svého jednání.

Zásady pro poskytování služby

 • bezplatnost – služba odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně
 • diskrétnost a mlčenlivost - zajištění důstojnosti, bezpečí a soukromí uživatelů služby
 • nestrannost
 • respektování vlastní volby uživatelů služby (včetně zachování anonymity)
 • posilování kompetencí a samostatnosti uživatelů
 • vytvoření prostoru pro informované rozhodnutí uživatelů
 • individuální přístup k jednotlivým uživatelům, zachování co nejvyšší možné míry jejich samostatnosti a nezávislosti

Zásady poskytování služby:

 • Bezplatnost: služba je poskytována zdarma 
 • Diskrétnost: terénní pracovník zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při poskytování služby, pokud uživatel nedá výslovný souhlas s poskytnutím zjištěných skutečností třetí straně – a to pouze za účelem řešení situace uživatele. Souhlas se poskytuje ústně a jeho udělení se zaznamená do individuálního plánu uživatele Mlčenlivost se nevztahuje na zákonem danou ohlašovací povinnost, na tuto skutečnost je uživatel předem vždy upozorně
 • Rovnost: terénní pracovník respektuje osobnost uživatele služby, jeho názory, postoje a rozhodnutí, nediskriminuje ani nezvýhodňuje žádného z uživatelů. 
 • Podpora samostatnosti: terénní pracovník motivuje uživatele služby k co největšímu využití svých možností a schopností k řešení své situace a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Dostupnost: terénní pracovníci pracují co nejblíže uživatelům služeb a docházejí do míst, kde uživatelé služeb a potencionální zájemci o službu bydlí a kde se pohybují

 

Poslání služby terénních programů

Posláním terénních programů sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, je pomáhat  lidem ohroženým rizikovým způsobem života a sociálním vyloučením, řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami, získat potřebné kompetence a cítit se plnohodnotnou součástí společnosti města Karviné.

Zásady poskytování služby

 • Diskrétnost: každý pracovník služby TP zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při poskytování služby, pokud uživatel nedá výslovný souhlas s poskytnutím zjištěných skutečností třetí straně – a to pouze za účelem řešení situace uživatele. Souhlas se poskytuje ústně a jeho udělení se zaznamená do individuálního plánu uživatele  Mlčenlivost se nevztahuje na zákonem danou ohlašovací povinnost, na tuto skutečnost je uživatel předem vždy upozorněn.
 • Rovnost: terénní pracovník respektuje osobnost uživatele služby, jeho názory, postoje a rozhodnutí, nediskriminuje ani nezvýhodňuje žádného z uživatelů.
 • Podpora samostatnosti: terénní pracovník motivuje uživatele služby k co největšímu využití svých možností a schopností k řešení své situace a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Dostupnost: terénní pracovníci pracují co nejblíže uživatelům služeb a docházejí do míst, kde uživatelé služeb a potencionální zájemci o službu bydlí a kde se pohybují