Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Terénní programy

Služba terénní programy je službou sociální prevence poskytovanou dle §69 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terénní pracovníci pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si rady v záležitostech týkajících se sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče, ztráty dokladů, dostupnosti běžných služeb a jiných problémů.

Služba je poskytována v terénu – tedy na ulici, ubytovnách a v bytech uživatelů služby. Zájemci mohou pracovníky kontaktovat rovněž v kanceláři terénních programů na adrese Sokolovská 1761, Karviná – Nové Město, v zázemí střediska Sociálního poradenství a terénních programů, telefonicky nebo e-mailem.   


Poslání služby terénních programů

Služba terénních programů Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, usiluje prostřednictvím poskytování služby v přirozeném prostředí svých uživatelů, aby občané Karviné žijící v sociálním vyloučení nebo tímto stavem ohroženi, byli schopni samostatně řešit každodenní záležitosti svého života a stali se plnohodnotnou součástí společnosti města Karviné. 


Zásady poskytování služby:

Bezplatnost: služba je poskytována zdarma 

 • Diskrétnost: terénní pracovník zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při poskytování služby, pokud uživatel nedá výslovný souhlas s poskytnutím zjištěných skutečností třetí straně – a to pouze za účelem řešení situace uživatele. Souhlas se poskytuje ústně a jeho udělení se zaznamená do individuálního plánu uživatele Mlčenlivost se nevztahuje na zákonem danou ohlašovací povinnost, na tuto skutečnost je uživatel předem vždy upozorněn.
 • Rovnost: terénní pracovník respektuje osobnost uživatele služby, jeho názory, postoje a rozhodnutí, nediskriminuje ani nezvýhodňuje žádného z uživatelů. 
 • Podpora samostatnosti: terénní pracovník motivuje uživatele služby k co největšímu využití svých možností a schopností k řešení své situace a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Dostupnost: terénní pracovníci pracují co nejblíže uživatelům služeb a docházejí do míst, kde uživatelé služeb a potencionální zájemci o službu bydlí a kde se pohybují


Cíle služby terénních programů

Předejít sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování prostřednictvím včasného poskytnutí služby. Minimalizovat následky sociálního vyloučení převážně v těchto oblastech: předlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení, závislost na systému sociální ochrany, špatný zdravotní stav. Začlenění do občanské společnosti a navázaní společenských kontaktů


Okruh osob, kterým je služba poskytována:

osoby žijící na území města Karviné, které jsou zároveň

 • osobami žijícími v sociálně vyloučených komunitách (obyvatelé ubytoven, obyvatelé rizikové části Karviné 6)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (zadlužení, závislosti, nestabilní rodinná situace, hrozící ztráta bydlení, obyvatelé ubytoven, špatný zdravotní stav, špatné životní návyky, nedostatek finančních prostředků na živobytí)
 • etnické menšiny
 • osoby bez přístřeší


Věková kategorie

 • Bez omezení věku


Osoby, kterým nelze službu poskytnout 

 • Zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována.
 • Zájemce nemůže službu využít z důvodu komunikačních bariér (sluchové, mentální postižení, neznalost českého jazyka na komunikativní úrovni)
 • Zájemce požaduje služby, které neposkytujeme.
 • Se zájemcem byla v posledních 6 kalendářních měsících ukončena spolupráce z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování služby.


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Zprostředkování kontaktu s jinými sociálními službami a veřejnými institucemi
 • Doprovod uživatelů služby - na úřady, soudy, veřejné instituce, při hledání zaměstnání, jednání na školách, vzdělávacích institucích, návštěva lékaře apod.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (hledání bydlení, zaměstnání, vyřizování dokladů, sepisování návrhů a žádostí, vyplňování formulářů, apod.)
 • Nácvik dovedností: telefonování, hospodaření, příprava na výběrové řízení
 • Poskytování informací a rad pro zlepšení životní situace uživatelů (osvěta a poradenství v oblasti zadluženosti, hospodaření domácnosti, bydlení, léčebně preventivní péče, práv a povinností v běžném společenském styku apod.)


Činnosti, které služba neposkytuje:

 • Odborné právní rady a zastupování u soudu
 • Doučování a vzdělávací kurzy
 • Rodinné a manželské poradenství
 • Výměnu injekčních stříkaček
 • Úvěry a půjčky


Dokumentace uživatelů, ochrana osobních údajů uživatelů

Terénní sociální pracovníci vedou záznamy o průběhu své činnosti a zaznamenávají kontakt s každým zájemcem o službu a uživatelem služby.  Kontakt se zájemcem je veden anonymně pouze jako zájemce č. x. S uživateli služby je uzavřena ústní nebo písemná smlouva a písemně je veden individuální plán. Uživatel je dle své volby v dokumentaci veden pod jménem nebo anonymně. Uživatel má právo po domluvě se svým klíčovým pracovníkem v průběhu spolupráce do své spisové dokumentace (individuálního plánu) nahlížet. Ke spisové dokumentaci mají přístup jen oprávnění zaměstnanci.Veškeré informace o uživateli jsou dalším osobám a organizacím poskytovány jen s jeho výslovným souhlasem kromě výjimek stanovených zákonem.


Náměty, připomínky, stížnosti

Pokud uživatel služby není s poskytovanou službou spokojen, nebo chce vyjádřit svůj názor na kvalitu poskytované služby, může toto učinit několika způsoby:

 • Anonymně – anonymní stížnost může vhodit do schránky důvěry umístěné v prostorách organizace, nebo zaslat poštou vedení organizace na adresu Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město, klient si může rovněž anonymně stěžovat kterémukoliv pracovníkovi a ten respektuje přání anonymity. 
 • Osobně u kteréhokoliv pracovníka služby, pracovník stížnost vyslechne a písemně zaznamená. Záznam musí obsahovat: jméno a adresu stěžovatele, pokud si to stěžovatel přeje, přednesené skutečnosti, datum, podpis stěžovatele a zaměstnance, který záznam provedl. Kopie záznamu se opatří razítkem organizace a předá stěžovateli. 
 • Pokud zaměstnanec sepisuje stížnost v terénu ručně, do záznamu uvede, že kopie bude dodatečně předána stěžovateli způsobem, na kterém se s pracovníkem dohodne – osobně nebo poštou na jeho adresu.
 • Adresně - písemně na adresu organizace: Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná – Nové Město, ředitelka Mgr. Blanka Dadoková nebo svou stížnost vhodit do schránky služeb, či zaslat na e-mail kterékoliv služby.

Stížnost bude vyřízená neprodleně, nejpozději do 30 dnů. Všechny stížnosti se vyřizují písemně, i když byly podány ústně. Odpověď bude zaslána uživateli na uvedenou adresu nebo v případě anonymní stížnosti bude vyvěšená v čekárně střediska a veřejně přístupná. Pokud stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, může se odvolat nebo se obrátit na zřizovatele a nezávislé instituce:

Zřizovatel:
Magistrát města Karviné
Fryštátská 42/1, 733 24 Karviná
Telefon: +420 596 387 111


Další instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb
adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
telefon: (+420) 221 921 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon: (+420) 595 622 206