Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Terénní programy

Služba terénní programy je službou sociální prevence poskytovanou dle §69 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Identifikátor: 8205960

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBOU

Základní sociální poradenství

 • Informace o službě terénních programů a podmínkách jejího využití.
 • Informace o jiných sociálních službách a veřejných institucích.
 • Informace o dávkách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Zprostředkování kontaktu s jinými sociálními službami a veřejnými institucemi.
 • Doprovod uživatelů služby  - na úřady, soudy, veřejné instituce, při hledání zaměstnání, jednání na školách, vzdělávacích institucích, apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (hledání bydlení, zaměstnání, vyřizování dokladů, sepisování návrhů a žádostí, vyplňování formulářů, apod.).
 • Nácvik dovedností: telefonování, hospodaření, komunikace s úřady, příprava na výběrové řízení.
 • Poskytování informací a rad pro zlepšení životní situace uživatelů (osvěta a poradenství v oblasti zadluženosti, hospodaření domácnosti, bydlení, léčebně preventivní péče, práv a povinností v běžném společenském styku apod.)..

Činnosti, které služba neposkytuje:

 • Odborné právní rady a zastupování u soudu.
 • Doučování a vzdělávací kurzy.
 • Rodinné a manželské poradenství.
 • Výměnu injekčních stříkaček.
 • Úvěry a půjčky.

 

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

(Obsahuje způsob jednání se zájemcem o službu, uzavírání smlouvy a způsob podávání a vyřizování stížností)

První jednání se zájemcem o službu

Při prvním jednání pracovník informuje zájemce o možnostech a podmínkách poskytování služby a zjišťuje, co zájemce po službě požaduje. Na základě toho pracovník posoudí, zda zakázka zájemce spadá do působnosti služby terénních programů a zájemce do okruhu osob, kterým je služba poskytována.

Pracovník od zájemce zjišťuje:

 • Zda spadá do cílové skupiny.
 • Bydliště – nezjišťuje trvalé bydliště, pouze zda zájemce bydlí ve městě Karviná.
 • Věk – důležité je, zda je zletilý.
 • Sociální situace – Situaci posoudí buď podle záležitosti, se kterými se uživatel na službu obrací, podle jeho bydliště, vybavení, celkového dojmu.
 • Jak zájemce komunikuje, zdali je schopen vysvětlit svůj problém a situaci, zda pracovníka slyší, zda mu rozumí.
 • Co po službě požaduje, zda se nejedná o něco, co služba neposkytuje.

Pracovník poskytne zájemci tyto informace:

 • Co to jsou terénní programy a jaké činnosti služba poskytuje.
 • zásadách, kterými se služba řídí – důležitá je diskrétnost a anonymizace klienta.
 • Jak probíhá práce s uživateli služby.
 • Jakým způsobem je možné podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby.

Pracovník přizpůsobí styl komunikace schopnostem zájemce o službu. Dotazováním si ověří, zda zájemce správně rozuměl, co mu pracovník řekl.

Informace jsou rovněž předány písemně formou letáku.

Z jednání se zájemcem o službu je vyhotoven záznam do kontaktní knihy a zápis do seznamu zájemců. Zájemce je evidován jako Zájemce č….. Pokud je se zájemcem následně uzavřená ústní smlouva, neeviduje se v seznamu zájemců ani jako zájemce v kontaktní knize, ale je zapsán v kontaktní knize jako uživatel služby se zaznamenáním, že se jedná o prvokontakt. Jednání se zájemcem o službu je součásti evidence individuálního plánu.

Stanovení osobního cíle zájemce o službu

Osobní cíl je formulace toho, kam by chtěl zájemce prostřednictvím poskytnutí terénních programů dojít, čeho by chtěl dosáhnout.

Zájemce službu většinou osloví se svou zakázkou. To je stav, kterého chce ve svém životě dosáhnout, vyřešení tíživé situace (například být bez dluhů). Ne každá zakázka lze naplnit prostřednictvím poskytování služby, ale služba může pomoci dostat klienta do stavu, od kterého si bude umět řešit svou záležitost sám, nebo s občasnou dopomocí (prostřednictvím služby domluvit splátkové kalendáře, splácení pak klient již provádí sám, bez pomoci služby, nebo s občasnou konzultací, pokud ji potřebuje).

Vyjádřením potřeb zájemce a možností a kompetencí služby dojde ke konečné formulaci cíle – tedy stavu, kterého chce a může zájemce dostáhnout prostřednictvím poskytnutí služby terénních programů.

Cíl musí vycházet z potřeb zájemce, musí být srozumitelný oběma stranám, dosažitelný – lze ho pro provedení určitých kroků dosáhnout, pozitivně formulovaný – má pro klienta motivační efekt, obě strany ho musí akceptovat - souhlasit s ním, přijmout za svůj, může zahrnovat změnu stav nebo udržení stávajícího – nezhoršení situace. Cíl musí být termínovaný – pracovník se se zájemcem dohodne, do kdy je reálné cíle dosáhnout.

Cíl by neměl být formulován příliš obecně, zájemce si musí být vědom, s jakým cílem uzavírá se službou ústní smlouvu. Pracovník se pak musí orientovat v tom, k jakému cíli poskytování služby směřuje a je schopen vyhodnotit, zda dochází k naplňování cíle.

Osobní cíl je zahrnut v individuálním plánu uživatele služby a v evidenci smluv o poskytnutí služby.

Výsledkem jednání se zájemcem je informovaný zájemce, který má dostatek srozumitelných informací o službě a je schopen za splnění vstupních podmínek se rozhodnout, zda nabídku služby využije.

Smlouva o poskytnutí služby terénních programů se uzavírá vzhledem k charakteru služby  ústně.

Pokud se zájemce o službu rozhodne služby terénních program využít, musí toto rozhodnutí být učiněno na základě znalosti podmínek poskytnutí služby.

Smlouva je uzavřena vyjádřením souhlasu s podmínkami poskytnutí služby – smlouvy nebo jiného projevu vůle zájemce využít službu terénních programu a stanovení cíle nebo cílů, kterých chce uživatel prostřednictvím poskytnutí služby dosáhnout.

Zájemce se stává uživatelem po vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy. Smlouva ve službě terénních programů je uzavírána na konkrétní cíl či cíle. Smlouva je naplněna dosažením všech cílů.

Při práci s uživatelem se vždy vychází ze schopností a dovedností uživatele.

Práce s uživatelem probíhá obvykle v pěti na sebe navazujících fázích:

1. Mapování problému
2. Stanovení cílů
3. Vlastní individuální plánování vedoucí k naplňování cíle
4. Realizace plánu
5. Průběžné vyhodnocování a změny realizace plánu
6. Konečné vyhodnocení spolupráce a ukončení služby

 

Jednotlivé fáze mohou být různě dlouhé dle složitosti řešené záležitosti. Postup v jednotlivých fázích je blíže popsán v pravidlech pro individuální plánování služby.

Individuální plánování je systematický a cyklický proces. Vzhledem k charakteru služby terénních programů se může jednat o jednorázovou záležitost, kdy celý proces proběhne během jednoho setkání uživatele s pracovníkem, může však být dlouhodobou záležitostí, kdy práce s uživatelem probíhá během několika měsíců.

Individuální plánování – tedy plánování jednotlivých kroků probíhá vždy s uživatelem. Kroky musí směřovat k naplnění osobního cíle uživatele, na kterém se s pracovníkem domluvil a kterého chce prostřednictvím poskytování služby dosáhnout, dle možnosti uživatele vyžaduje jeho aktivní zapojení do realizace kroků.

Individuální plánování probíhá ve službě terénních pracovníků formou rozhovoru s uživatelem, pracovník následně to, co si s uživatelem domluvil – tedy jednotlivé kroky a způsob jejich naplnění, zapíše do záznamu o poskytování služby – individuálního plánu.

Informace v něm obsaženy musí dostačovat k tomu, aby v případě, že pracovníka vystřídá jiný pracovník, byl podle těchto záznamů schopen s uživatelem dále pracovat na řešení jeho situace.

Individuální plán každého uživatele je specifický, uživatel může na svou žádost do svého plánu po dohodě s pracovníkem nahlédnout, stejně tak požadovat změnu dohodnutých cílů a kroků. Vše se odvíjí od vzájemné dohody uživatele a pracovníka, ta musí korespondovat se smyslem, posláním a pravidly poskytování služby.

 

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud uživatel služby není s poskytovanou službou spokojen, nebo chce vyjádřit svůj názor na kvalitu poskytované služby, může toto učinit několika způsoby:

 • Anonymně – anonymní stížnost může vhodit do schránky důvěry umístěné v prostorách organizace, nebo zaslat poštou vedení organizace na adresu Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město, klient si může rovněž anonymně stěžovat kterémukoliv pracovníkovi a ten respektuje přání anonymity.
 •  Osobně u kteréhokoliv pracovníka služby, pracovník stížnost vyslechne a písemně zaznamená. Záznam musí obsahovat: jméno a adresu stěžovatele, pokud si to stěžovatel přeje, přednesené skutečnosti, datum, podpis stěžovatele a zaměstnance, který záznam provedl. Kopie záznamu se opatří razítkem organizace a předá stěžovateli.
 • Pokud zaměstnanec sepisuje stížnost v terénu ručně, do záznamu uvede, že kopie bude dodatečně předána stěžovateli způsobem, na kterém se s pracovníkem dohodne – osobně nebo poštou na jeho adresu.
 • Adresně - písemně na adresu organizace, do schránek důvěry, na e-mail kterékoliv služby

Stížnost bude vyřízená neprodleně, nejpozději do 30 dnů. Všechny stížnosti se vyřizují písemně, i když byly podány ústně. Odpověď bude zaslána uživateli na uvedenou adresu nebo v případě anonymní stížnosti bude vyvěšená na chodbě domu tř. Družby 1210/10 na nástěnce střediska Sociální poradenství a terénní programy  a veřejně přístupná.

Stěžovatel se může obrátit i na tyto instituce a organizace:

Zřizovatel:

Magistrát města Karviné
Fryštátská 42/1
733 24 Karviná
Telefon: +420 596 387 111 Fax: +420 596 387 264

 

Nezávislé instituce:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 telefon: (+420) 221 921 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava telefon: (+420) 595 622 206

Veřejný ochránce práv Údolní 39, 602 00 Brno e-mail: podatelna@ochrance.cz telefon: (+420) 542 542 888

Český helsinský výbor adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 e-mail: pravni@helcom.cz telefon: (+420) 220 515 223