Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

Pravidla pro poskytování služby

S pravidly pro poskytování služeb v Chráněném bydlení jsou seznámeni všichni uživatelé, jejich opatrovníci nebo zákonní zástupci při uzavírání Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

1. Poslaní

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvoření podmínek potřebných k důstojnému životu dospělých lidí, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


2.  Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, s kombinací mentálního a lehkého tělesného či smyslového postižení a osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech starší 18 let.


3.  Základní informace

Sociální službu Chráněné bydlení poskytuje na základě § 51 zákona č. 108/2006 Sb. příspěvková organizace Sociální služby Karviná, zřízená statutárním městem Karviná k zabezpečení sociálních služeb, včetně sociálních služeb fakultativních. Poskytované služby jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pod identifikátorem č. 7497274


4. Zavedení služby

Služba je sjednána na základě svobodného rozhodnutí žadatele nebo žadatele a jeho opatrovníka.  Každému zájemci  nebo žadateli o službu jsou poskytnuty veškeré informace  o nabízené službě a je seznámen se svými právy a povinnostmi.Všechny informace jsou podávány přívětivým způsobem směrem k uživateli tak, aby byly správně pochopeny. Zájemce o službu se má možnost dozvědět základní informace o chráněném bydlení z informačních letáků, internetových stránek Sociálních služeb Karviná příspěvková organizace, nebo přímo u zaměstnanců střediska Chráněné bydlení. Se zájemci o službu vždy jedná sociální pracovník nebo vedoucí střediska. Je-li žadatel o službu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo má omezenou způsobilost k právním úkonům, jedná spolu se svým opatrovníkem (předloží doklad o opatrovnictví). Žadateli jsou podány informace týkající se cílů a poslání Chráněného bydlení, podmínky za jakých může být přijat, způsobu poskytování služeb a jejich ceně, pravidel, práv a povinností uživatele. Je li žadatel obeznámen a srozuměn se všemi skutečnostmi týkajícími se poskytování sociální služby Chráněné bydlení, a jeho zájem trvá, začíná přijímací proces.Každý uživatel služby má svou spisovou dokumentaci, která obsahuje žádost, vyjádření lékaře, přijímací dotazník, rozhodnutí soudu o opatrovnictví, Smlouvu a její dodatky, záznamy z rozhovoru, individuální plán. 


5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel služby Chráněné bydlení dává svým podpisem nebo podpisem svého opatrovníka souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní sociální služby, včetně informací o zdravotním stavu, s nimiž bude nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn.


6. Provozní doba

Služba Chráněné bydlení je koncipována jako celoroční pobytová služba. Asistence je poskytována v pracovní dny, v rozmezí od 14.00 hod do 20.00 hod. Přes svátky a víkendy v rozmezí od 10.00 hod. do 20.00 hod. Toto schéma lze v případě potřeby, na základě dohody pozměnit. V případě, že uživatel pro některý den poskytnutí služby nepožaduje nebo plánuje delší pobyt mimo byt Chráněného bydlení a službu nepožaduje je jeho povinností tuto skutečnost oznámit poskytovateli co nejdříve, nejpozději 1 den před prvním dnem nepřítomnosti. Pokud se jedná o neočekávané okolnosti (nemoc, hospitalizace), je tuto skutečnost povinen oznámit co nejdříve.


7. Vybavení chráněného bydlení

Byt chráněného bydlení se nachází v běžné bytové zástavbě. Jedná se o byt velikosti 3 + 1.   V bytě bydlí dva uživatelé a každý z nich má k dispozici 1 pokoj. Společně využívají kuchyň, sociální zařízení a společenskou místnost, kde pobývá i asistent. Byt je zařízen a vybaven standardním bytovým zařízením (kuchyňská linka, lednička, stůl, židle, sedací souprava, sprchový kout apod.) a toto zařízení je vedeno v inventárních seznamech střediska. Uživatelé si mohou své pokoje vybavit zařízením, které vlastní, vyhovuje jim nebo jsou na ně zvyklí a mohou si donést do bytu své osobní věci. Osobní věci a zařízení uživatelů jsou vedeny v místních seznamech a po ukončení poskytování služby jsou uživatelé povinni je z bytu vystěhovat co nejdříve. Klíče od bytu jsou k dispozici uživatelům, asistentům a vedoucímu střediska Chráněné bydlení.


8. Provoz služby 

Služba Chráněné bydlení umožňuje uživatelům za pomocí asistence žít jako v běžné domácnosti a pomocí doprovodných programů se stará o jejich začlenění do běžné společnosti. Uživatelé si v dopoledních hodinách všedních dnů vybírají z činností - práce v dílnách, pobyt v denním stacionáři, zaměstnání a jiné aktivity., které jsou zaznamenány v Individuálním plánu. Stravování během týdne ve formě svačiny a oběda je na základě dohody zajištěno kuchyní střediska Denní stacionář a chráněné bydlení, kde uživatelé za tímto účelem dochází. Večeře, případně další jídla a stravu o víkendech si uživatelé připravují sami z vlastních nakoupených potravin.
Výměna lůžkovin, praní prádla a úklid je zajištěn dle Provozního řádu bytu chráněného bydlení. Zásady chování v Chráněném bydlení jsou stanoveny v Domácím řádu.
Provozní i Domácí řád je uživatelům k dispozici v bytě.
 

9. Úhrada úkonů a jejich sazba

Služba Chráněné bydlení poskytuje a účtuje úkony v obsahu a rozsahu podle vyhlášky 505/2006Sb., která provádí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Cena služby se stanoví měsíčně.
Veškeré podrobnosti týkající se účtování úkonů jsou uvedeny v aktuálním ceníku.Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) se zavazuje platit úhradu služby do 25. dne měsíce, který následuje po měsíci, za nějž úhrada vznikla.Uživatel hradí platbu buď v hotovosti v pokladně poskytovatele (Denní stacionář) oproti vystavenému dokladu – stvrzence nebo na účet organizace bezhotovostním převodem na účet poskytovatele vedený u KB Karviná. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen za poskytované služby.


10. Náměty a stížnosti

Zaměstnanci služby Chráněné bydlení jsou povinni reagovat na stížnosti ze strany uživatele, jeho zákonného zástupce/opatrovníka nebo jiné osoby. Zařízení má vypracována Pravidla pro podávání stížností a tato jsou přílohou Smlouvy o poskytování sociálních služeb. S postupem při podávání stížností jsou seznámeni jak všichni zaměstnanci, tak uživatelé a jejich zákonní zástupci/opatrovníci.


11. Bezpečnost

Při mimořádných událostech se uživatelé řídí pokyny asistentů Chráněného bydlení.
Uživatelé jsou průběžně seznamováni s možnými havarijními a nouzovými situace a s možnostmi jejich řešení (Standard č. 14)
Každý uživatel má v plánu péče zaznamenána individuální rizika