Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Cíle a cílové skupiny

Hlavním cílem je s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem každého jednotlivého uživatele dosáhnout toho, aby si udržel nebo znovu získal co nejvíce dovedností, které napomohou kvalitnímu životu.

Dílčí cíle:

 • podpora soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • podpora v samostatnosti při péči o domácnost a v nácviku běžných denních činností
 • poskytnutí podpory uživatelů v aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav
 • umožnění uživatelům setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • podpora osobních zájmů uživatelů a rozvoj jejich osobnosti
 • podpora v zapojení se do běžného života udržování společenských kontaktů, užívání běžných služeb, účastí na kulturních, společenských a sportovních akcí
 • podpora snížení stereotypu v životě a probuzení zájmu o společenský kontakt

 

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu:

 • chronického onemocnění
 • zdravotního postižení
 • tělesného postižení
 • jiného zdravotního postižení
 • věku – senioři

a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zejména  od 45 - let výše. Přednostně jsou přijímány osoby s trvalým pobytem v Karviné.

 

Okruh osob, kterým neposkytujeme sociální službu

 • pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s  ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

 

Kapacita a rozsah služby:

Denní kapacita je 8 uživatelů, v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hodin.