Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

PROJEKTY


Projekt: Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby ... více informací

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské služby, a to prostřednictvím pořízení 6 ks elektroautomobilů, které zabezpečí kvalitní podmínky pro poskytování terénní služby ve městě.


Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb ... více informací

Sociální služby Karviná příspěvková organizace obdržela v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. sml. 02425/2023/SOC ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ částku 277 300 Kč na zvýšení kvality služby Denní centrum služeb.


Podpora služeb sociální prevence 3 ... více informací

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


Úspěšné ukončení projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ... více informací

V červnu 2018 příspěvková organizace Sociální služby Karviná úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem „Umět pomáhat, zn. kvalitně, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292.


Podpora služeb sociální prevence 2 ... více informací

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování avyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


Umět pomáhat, zn. kvalitně ... více informací

Sociální služby Karviná, p.o. realizují projekt na zvýšení kvality nabízených služeb pod názvem UMĚT POMÁHAT, ZN. KVALITNĚ ...


Znalostmi k profesionalitě II ... více informací

Sociální služby Karviná jsou příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Karviná a již od roku 2003 poskytují své služby občanům města. Cílem organizace je nabízet kvalitní sociální a zdravotní služby potřebným lidem a lidem v nouzi, naplňovat zásady Standardů kvality sociálních služeb, tedy zabezpečit službu odpovídající potřebám města. Pro zajištění této kvality je nezbytné zajistit rozvoj zaměstnanců a podporovat jejich vzdělávání v oboru zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče ...


Zahrada harmonie ... více informací

Příspěvková organizace Sociální služby Karviná rekonstruovala zahradu Střediska denních služeb zajišťující sociální službu Denní centrum pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením a zdravotnickou službu – Jesle. Cílem projektu bylo vytvoření bezpečné zahrady pro naše nejmenší a zároveň pro osoby se zdravotním postižením, vybudovat v zahradě interaktivní koutek vhodný pro hru dětí a odpočinek dospělých se zdravotním postižením, vytvoření harmonického prostředí pro hru a zdravý vývoj dětí a pro odpočinek, relaxaci a aktivizaci osob se zdravotním postižením ...


Vzdělávejte se pro růst ... více informací

V měsíci říjnu 2011 příspěvková organizace Sociální služby Karviná podala kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR v Karviné Žádost o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“. Tento projekt byl spuštěn dne 31. 5. 2011 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a potrvá do 31. 7. 2013. Koordinátorem projektu se stal Úřad práce ČR a umožní vybraným podnikům či organizacím získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Z tohoto projektu budou zaměstnavateli hrazeny i mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání ...


Ukončení projektu v pečovatelské a asistenční službě ... více informací

V letošním roce příspěvková organizace Sociální služby Karviná realizovala projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“, který byl podpořen z dotace Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Cílem tohoto projektu je zavedení zcela moderních technologií do systému poskytování terénních sociálních služeb. Mezi ně patří pečovatelská a asistenční služba, které v Karviné využívá více než 600 klientů ...


Oranžové kolo ... více informací

Dne 4. 6. 2011 se konal den otevřených dveří v Elektrárně Dětmarovice. Díky Oranžovému kolu Nadace ČEZ si kromě zábavy mohli přítomní odnést i dobrý pocit z pomoci potřebným. Návštěvníci se v hojném počtu zapojili i do charitativní akce Oranžové kolo a šlapáním na speciálním rotopedu pomohli rozdělit částku přes 100 tisíc korun mezi dvě severomoravské organizace ...