Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Poslání a principy

Poslání

Podpora při začleňování uživatelů do běžného způsobu života a dosáhnutí maximální spokojenosti a co nejvyšší možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe.

 

Poskytované činnosti

Poskytujeme všechny základní činnosti dle nabídky Denních stacionářů §46 zákona 108/2006 o sociálních službách.

 

 Další činnosti

 • práce s prvky ergoterapie
 • práce s prvky arteterapie 
 • nácvik jednoduchých pracovních činností
 • práce s výpočetní technikou
 • alternativní způsoby komunikace (piktogramy)
 •  relaxační metody – míčkování, bazální stimulace
 • aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie, Snoezelen

 

Zásady poskytování služeb v denním stacionáři

 • ve středu zájmu je vždy uživatel
 • základem plánování jsou individuální potřeby uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • dodržování práv uživatelů
 • zachování samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • využívání běžných služeb veřejnosti
 • týmová práce a jednotný přístup
 •   ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
 • diskrétnost a mlčenlivost pracovníků
 • odbornost pracovníků
 • vzájemná spolupráce