Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Pravidla pro půjčování

Pravidla pro zapůjčování (nájem) kompenzačních pomůcek

 1. Pomůcka je dána uživateli do nájmu na základě Smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky, která se uzavírá písemně před předáním kompenzační pomůcky.
 2. Smlouva je uzavřená na dobu jednoho měsíce, smlouva je dále prodlužována automaticky po zaplacení platby za další období, popřípadě písemným dodatkem ke smlouvě na žádost nájemce.
 3. Osoba, které je pomůcka zapůjčena (dále jen „nájemce“) je povinna dle ujednání ve smlouvě řádně hradit platby za nájem pomůcky, a to osobně na pokladně pronajímatele nebo převodem na jeho účet.  Platby za dobu nájmu pomůcky dle smlouvy hradí nájemce nejpozději v den jejího převzetí. Bez úhrady není možné pomůcku nájemci vydat.
 4. Smlouva je prodlužována automaticky platbou na další období, zpravidla o další měsíc, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak. Na žádost nájemce může být prodloužená písemně, dodatkem ke smlouvě. Nájemce platbu hradí nejpozději ke dni, ve kterém by skončila platnost smlouvy a to osobně na pokladně pronajímatele, nebo převodem na účet.
 5. Nájemce vrátí pomůcku pronajímateli nejpozději do tří dnů od uplynutí nájemní smlouvy.
 6. Pokud je nájemní vztah ukončen a pomůcka vrácena dříve, než do kdy byla smlouva uzavřena, přeplatek se nevrací.
 7. Pokud nájemce nevrátí pomůcku do tří dnů od data ukončení smlouvy, je mu účtován poplatek za každý den navíc.
 8. Pronajímatel předává pomůcku nájemci v takovém stavu, který nebrání jejímu bezprostřednímu užívání. Nájemce je povinen pomůcku vrátit vyčištěnou, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
 9. Nájemce používá pomůcku pouze ke stanoveným účelům. O způsobu užití pomůcky je proškolen pracovníkem, který mu pomůcku vydává.
 10. Nájemce zajišťuje údržbu pomůcky na svůj náklad dle pokynů pronajímatele. V případě poškození, ztráty či odcizení pomůcky je nájemce povinen neprodleně pronajímatele o tomto stavu informovat.
 11. Pokud nájemce vrátí pomůcku poškozenou, v plné výši uhradí její opravu.  Je-li pomůcka vrácena znečištěná, je nájemce vyzván k nápravě. Pokud se tak nestane, účtuje pronajímatel za vyčištění částku 100,- Kč.
 12. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pronajatou pomůcku, uhradí ji ve výši její pořizovací ceny.
 13. Na základě ujednání ve smlouvě provádí pronajímatel průběžné kontroly pomůcek v nájmu, kdy nájemce toto na vyžádání umožní.
 14. Nájemce používá veškeré pomůcky v nájmu na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, které vznikly v souvislosti s užíváním pomůcky v nájmu.

Pokyny pro platbu na účet organizace

Při platbě za kompenzační pomůcku proveďte platbu na účet č. 288 907 102/0300, konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce uveďte období, za které je kompenzační pomůcka hrazena a příjmení na koho je napsána smlouva.