Sociální služby Karviná
 
 

SPOLUPRACUJEME
 

Úspěšné ukončení projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“

V červnu 2018 příspěvková organizace Sociální služby Karviná úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem „Umět pomáhat, zn. kvalitně, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost ve výši 937 272,31 Kč, což představuje 95% z celkové částky nákladů na projekt.  Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu nabízených sociálních služeb a to realizací dvou dílčích aktivit. První aktivita byla zaměřena na strategické plánování, jehož výstupem se stal veřejný dokument „Strategický plán organizace“, který definuje dlouhodobé cíle organizace a jehož součástí je také Vzdělávací plán organizace. V rámci této klíčové aktivity byly rovněž v průběhu dvou let zrealizovány akreditované vzdělávací kurzy pro zaměstnance organizace, kteří pracují v přímé péči s uživateli. Kromě zvyšování kvalifikace zaměstnanců vybavila organizace za poskytnuté finanční prostředky nábytkem nové kontaktní centrum pro neformální pečovatele. Kontaktní centrum se nachází v prostorách organizace, kde pod dohledem odborné pečovatelky probíhala pravidelná setkání rodinných příslušníků, kteří pečují o osobu blízkou v jejich domácím prostředí. Sociální služby Karviná realizací jednotlivých aktivit naplnily všechny stanovené cíle projektu.